Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 1. zasadnutie 12.02.2019

 • 12. februára 2019, 15:30 h
 • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.
 • Junácka 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Vlačiky Martin, PhD.
 • Pozvánka [46.56 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh VZN MČ B-NM č. ..../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave

 3. 3.Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom – spoločnosťou ASFAPRA s.r.o. – na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie NZ na prenájon časti pozemku registra „C“ KN

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov reg. „C“ KN p. č. 5930/38, ostatné plochy, o výmere 41 m2 a p. č. 5930/40, ostatné plochy, o výmere 43 m2, ktoré vzniknú na základe geom. plánu č. 157/2017 oddelením od pozemku reg. „C“ KN p. č. 5930/1, ostatné plochy, o výmere 10 232 m2, v k. ú. Vinohrady, pre spoloč. MVA Immo s.r.o. so sídlom Višňová 10, Bratislava

 5. 5.Návrh na schválenie súhlasu vlastníka pozemku parc. č. 6749/3 pre účely územného konania týkajúceho sa realizácie stavby „INS_FTTC-B_BA_Jeséniova“

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku parcely reg. „C“ č. 17093/99, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 57 m2, nachádzajúcom sa v k. ú. NM v správe MČ B-NM do výlučného vlastníctva spoločnosti MY&MI s.r.o. so sídlom Stará Vajnorská 3A, Bratislava

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parcely reg. „C“ č. 19229/196, o výmere 20,10 m2 a 20,63 m2 nachádzajúcom sa v k. Ú. Vinohrady v správe MČ B-NM nájomcovi Martin Kosorín, bytom Vidlicová 13364/28B, Bratislava za účelom vybudovania prístupov a vjazdov k pozemkom p. č. 19229/147 a 19229/276

 8. 8.Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. ÚEZ 198/2018 ako aj zmenu uznesenia č. 26/26 zo zasadnutia MZ konaného dňa 12.06.2018

 9. 9.Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu náklado v školách a školských zariadeniach, zriadených MČ B-NM

 10. 10.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 11. 11.Návrh na doplnenie rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM

 12. 12.Návrh rozpočtu MČ B-NM na roky 2019 - 2021

 13. 13.Informácia - Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy s názvom: A servisný objekt, súp. č. 13922 nachádzajúcej sa v rámci areálu volnočasového priestoru JAMA v k. ú. Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve MČ B-NM

 14. 14.Informácia – Čerpanie rozpočtu MČ B-NM 31.12.2018