Bod č. 7

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parcely reg. „C“ č. 19229/196, o výmere 20,10 m2 a 20,63 m2 nachádzajúcom sa v k. Ú. Vinohrady v správe MČ B-NM nájomcovi Martin Kosorín, bytom Vidlicová 13364/28B, Bratislava za účelom vybudovania prístupov a vjazdov k pozemkom p. č. 19229/147 a 19229/276


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.