Bod č. 6

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku parcely reg. „C“ č. 17093/99, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 57 m2, nachádzajúcom sa v k. ú. NM v správe MČ B-NM do výlučného vlastníctva spoločnosti MY&MI s.r.o. so sídlom Stará Vajnorská 3A, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.