Miestne zastupiteľstvo - 27. zasadnutie 11.09.2018

 • 11. septembra 2018, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [52.19 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Správa z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb zameranej na prevádzku Tržnice

 7. 7.Správa z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb zameranej na prevádzku Lanovej dráhy Bratislava – Železná studnička

  Materiály
 8. 8.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2018, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017 a Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 10. 10.Návrh zavedenia systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene pri záhradkárskych osadách v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 11/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2010 zo dňa 22.06.2010 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na územní mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.13/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov budovy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na ul. Junácka č. 1 v Bratislave

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prenájmu stavby so súpisným číslom 1300 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528 v katastrálnom území Nové Mesto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  (Materiál nezískal dostatočný počet hlasov)

 16. 16.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. 15140/32 o výmere 511 m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 104/2018 pre katastrálne územie Nové Mesto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 17. 17.Návrh na schválenie budúcich zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukcie komunikácie ul. Tupého

 18. 18.Návrh na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 7244/2 vo výmere 40 m2, zastavané plochy a nádvoria, Okres: Bratislava III, Obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518

 19. 19.Informácia o prácach smerujúcich k vypracovaniu Upraveného návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul. Bratislava - Kramáre

 20. 20.Zadanie Územného plánu zóny Nobelova

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 17093/99 o výmere 57 m² zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do výlučného vlastníctva spoločnosti MY&MI s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, IČO:31 345 671
  (Materiál nezískal dostatočný počet hlasov)

 22. 22.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom budovy s názvom A servisný objekt, súp. č. 13922 nachádzajúcej sa v rámci areálu Voľnočasového priestoru JAMA v k. ú. Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 23. 23.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2085 m2, v k.ú. Nové Mesto

 24. 24.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, o výmere 1048 m2, v k.ú, Nové Mesto v prospech spoločnosti ASFAPRA s.r.o.

 25. 25.Zásady prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto , a ktoré sú mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou“.

 26. 26.Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto II. etapa – Aktualizácia druhej časti dokumentu KRIS - popis cieľového stavu

 27. 27.Návrh na zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č. 11488 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3080 m2

 28. 28.Návrh na pridelenie obecného bytu v MČ B-NM Martinovi Čiernemu na dobu trvania pracovného pomeru v EKO-podniku VPS

 29. 29.Návrh na zaradenie knižnice Nadácie Cvernovka do siete pracovísk Knižnice Bratislava-Nové Mesto

 30. 30.Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z OPKŽP – Úprava a obnova parku Bellova ulica

 31. 31.Rôzne
  1. Vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite Nobelova
  2. Preverenie možnosti zriadenia materskej školy v bývalom zariadení Gerdos na Športovej ul.
  3. Preverenie možnosti, spracovanie konceptu a následné zariadenie do rozpočtu v roku 2019
  - Zriadenie hygienických a toaletných zariadení v priestoroch detských ihrísk zriadených MČ BNM
  - spracovanie konceptu zakrývania pieskovísk
  - predloženie uvedených materiálov na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva

 32. 32.Interpelácie

 33. 33.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod)

 34. 34.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o stave zelene na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

  Materiály
 2. 2.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 3. 3.Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 12.06.2018

 4. 4.Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.7.2018

 5. 5.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2018

 6. 6.Činnosť MsP expozitúry Bratislava III za obdobie od 01.06.2018 do 15.08.2018

 7. 7.Informácia o technickom stave vybraných stavieb vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto