Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - 11. zasadnutie 27.02.2024

 • 27. februára 2024, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Čupka Matúš
 • Pozvánka [46.25 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 13.03.2024
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení

 6. 6.Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024

 7. 7.Správa o vybavovaní sťažností a petícií za roky 2021, 2022, 2023

 8. 8.Kontrola prevodov nehnuteľného majetku mestskej časti so všeobecnou hodnotou prevyšujúcou 20 000 eur za rok 2023

 9. 9.Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2023

 10. 10.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 11. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2022 zo dňa 13.09.2022, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2023 zo dňa 26.9.2023, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke priestorov v Dome kultúry Kramáre pre pobočku Knižnice Bratislava–Nové Mesto

 15. 15.Návrh Rokovacieho poriadku Redakčnej rady časopisu Hlas Nového Mesta

 16. 16.Návrh na dočasné poverenie vedením príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS

 17. 17.Informácia o skončení pracovného pomeru Riaditeľky Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto

 18. 18.Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľky Knižnice Bratislava-Nové Mesto

 19. 19.Informácia o spracovaní územných plánov

 20. 20.Informácia o pláne akútnych úprav na miestnych cestách III. a IV. triedy

 21. 21.Informáciu o stave rozpracovanosti projektu organizácie dopravy pre PAAS – NM2 a NM3

 22. 22.Informácia k plánovaným výsadbám drevín

 23. 23.Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. Č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382

 24. 24.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 25. 25.Interpelácie

 26. 26.Rôzne

 27. 27.Záver

Informačné materiály

 1. I01..Informácia o vybavovaní interpelácií podaných zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 2. I02..Informácia o zmene volebných okrskov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre voľby prezidenta 2024

 3. I03..Informácia Pristavovanie velkoobjemových kontajnerov pre rok 2024