Miestna rada (2022 - 2026) - 4. zasadnutie 12.09.2023

 • 12. septembra 2023, 09:00 h
 • V zasadacej miestnosti na IV. posch. administratívnej budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Čupka Matúš
 • Pozvánka [46.89 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 28.11.2023
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2023

 5. 5.Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za I. polrok 2023

  Materiály
 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA

 8. 8.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996

 9. 9.Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

 10. 10.Návrh na odzverenie majetku - Tepelno-technologické zariadenie:
  a) horúcovodná prípojka (Nominálnej dimenzie) DN 80, ktorá je tepelne zaizolovaná a uložená v podzemnej prefabrikovanej betónovej konštrukcii kolektora v dĺžke 185 m;
  b) odovzdávacia stanica tepla (ďalej len „OST“) č. 2208 s celkovým inštalovaným výkonom 1,75 MW, ktorá sa nachádza v budove skladu ZŠ Kalinčiakova 12 v technickej miestnosti;
  zo správy Základnej školy s materskou školou Kalinčiakova 12.

 11. 11.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru o výmere 45 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Nové Mesto na ul. Teplická č. 19 v Bratislave, súp. č. 1378, parc. č. 12149, zapísaný na LV č. 2920

 12. 12.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru o výmere 42,01 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Nové Mesto na ul . Račianska č. 97 v Bratislave, súp. č. 1530, parc. č. 13100, zapísaný na LV č. 2929

 13. 13.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu nebytových priestorov v administratívnej budove na Hálkovej 11 v Bratislave v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (Mestská polícia)

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5620/11, ostatná plocha, v rozsahu 253 m2, katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2212, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre nájomcu K&K Real estate VI. s.r.o., Panenská 24, Bratislava, 811 03 Bratislava, IČO: 52 570 070

 15. 15.Schválenie Územného plánu zóny Jelšová ul. Bratislava - Kramáre


  Prílohy 1-5 sú vzhľadom na ich rozsah dostupné iba v digitálnej podobe na adrese: https://cloud.banm.sk/index.php/s/F2SzA4zqz5sRQb8.

 16. 16.Schválenie Zadanie pre Územný plán zóny Kamenné sady, 2021

 17. 17.Schválenie Zadania pre Územný plán zóny Podhorský pás – Koziarka

 18. 18.Schválenie Zadania pre Územný plán zóny Podhorský pás – Veľký Varan/Slanec

 19. 19.Rôzne

 20. 20.Záver