Miestna rada - 15. zasadnutie 28.03.2017

 • 28. marca 2017, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [47.09 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 6. 6.Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 7. 7.Návrh Dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 8. 8.Návrh na schválenie výberu a uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom - spoločnosťou BELEMIT, s. r. o. na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu “Vernosť“

 9. 9.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice

 10. 10.Návrh zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav

 11. 11.Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18256/55 a parc. č. 18256/53 v katastrálnom území Vinohrady do správy Základnej školy s materskou školou, Jeséniova 54, 831 01, IČO: 31 810 527

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 13. 13.Návrh na schválenie osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti oplotenia areálu budovy MŠ Jeséniova 61, Bratislava, na umiestnenie 2 ks reklamných panelov pre spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.

 14. 14.Návrh na schválenie osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti oplotenia areálu budovy: a) ZŠ Jeséniova 54, Bratislava, na umiestnenie 2 ks reklamných panelov, b) MŠ Jeséniova 61, Bratislava, na umiestnenie 6 ks reklamných panelov pre spoločnosť NUBIUM, s. r.o.

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 11285/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 263 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Ing. Jaroslava Helingera a manž. Dagmar Helingerovej, obaja bytom Ôsma 3A, Bratislava

 16. 16.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 13525/18 v katastrálnom území Nové Mesto

 17. 17.Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 19379/1 až /3 v k. ú. Vinohrady v prospech Ing. Petry Chudej a spol.

 18. 18.Návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva administratívnej budovy so súpisným číslom 1308 na ul. Vajnorskej 21 v Bratislave

 19. 19.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Cádrova 23 pre Rodinné centrum Kramárik so sídlom Klenová 22, 831 01 Bratislava, IČO: 42 258 243

 20. 20.Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov MČ Bratislava-Nové Mesto.

 21. 21.Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2017 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2016

 22. 22.Návrh pravidiel participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 23. 23.Rôzne
  1. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 24. 24.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2016

 2. 2.Informácia k zámeru stavebného oddelenia objektov a o havarijnom stave objektov dolnej stanice lanovej dráhy a reštaurácie Snežienka