Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 14. zasadnutie 18.05.2020

 1. 1.Otvorenie.

 2. 2.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v rozsahu 353 m2 , v k. ú. Nové Mesto, pre Depaul Slovensko n.o.

 3. 3.Informácia o pozemkoch v správe MČ Bratislava-Nové Mesto nachádzajúcich sa v Bratislave na Krahulčej ulici.

 4. 4.Návrh rekonštrukcie vstupných priestorov Strediska kultúry na Vajnorskej ul.

 5. 5.Návrh na schválenie návrhu dohody o kompenzácii so spoločnosťou Central zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 50414 151.

 6. 6.Urbanistická štúdia zóny Kukučínova – Varšavská v MČ Bratislava-Nové Mesto, Zadanie.

 7. 7.Územný plán zóny Horný Kramer v znení zmien a doplnkov, Preskúmanie.

 8. 8.Územný plán Hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, Návrh Zmien a doplnkov 07 – Zoznam územných plánov zón na území MČ Bratislava-Nové Mesto.

 9. 9.Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 10. 10.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2019.

 11. 11.Rôzne.