Bod č. 2

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v rozsahu 353 m2 , v k. ú. Nové Mesto, pre Depaul Slovensko n.o.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.