Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) - 29. zasadnutie 06.06.2022

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Záverečný účet za rok 2021 (spracovatelia - Lukáček/Škodová)

  Materiály
 4. 4.Návrh na druhú úpravu rozpočtu (spracovatelia - Lukáček/Škodová)

 5. 5.Návrh na prvé použitie zdrojov z bankového úveru

 6. 6.Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru

 7. 7.Návrh na tretie použitie zdrojov z bankového úveru

 8. 8.Návrh na štvrté použitie zdrojov z bankového úveru

 9. 9.Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava–Nové mesto, účinnosť od 1.1.2023

 11. 11.Návrh Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách

 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení ďalších všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Schválenie zámeru obstarania nebytových priestorov pre zriadenie materskej školy v rámci projektu Stolwerk Residence

 15. 15.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

 16. 16.Záver