Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 21. zasadnutie 22.03.2017

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 2. 2.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 3. 3.Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18256/55 a parc. č. 18256/53 v katastrálnom území Vinohrady do správy Základnej školy s materskou školou, Jeséniova 54, 831 01, IČO: 31 810 527

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie výberu a uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom - spoločnosťou BELEMIT, s. r. o. na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu “Vernosť“

 5. 5.Návrh Dodatku č. ............ k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 6. 6.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 13525/18 v katastrálnom území Nové Mesto

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti oplotenia areálu budovy Materskej školy Jeséniova 61 Bratislava na umiestnenie 2 ks reklamných panelov pre spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti oplotenia areálu budovy;

  Materiály
 9. 9.Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 10. 10.Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 19379/1, parc. č. 19379/2 a parc. č. 19379/2 v katastrálnom území Nové Mesto v prospech Ing. Petry Chudej a Mareka Chudého, obaja bytom Hraničná 1, Bratislava, Bc. Milana Chudého, bytom Ševčenkova 12, Bratislava, Mgr. Kataríny Chudej, bytom Ševčenkova 12, Bratislava , prof. Dušana Dušeka a MUDr. Nadeždy Dušekovej, obaja bytom Staré záhrady 10, Bratislava, MUDr. Márie Hurajovej, bytom Októbrová 414/1, Partizánske a Ing. arch. Milana Chudého, bytom Ševčenkova 12, Bratislava

 11. 11.Návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva administratívnej budovy so súpisným číslom 1308 na ul. Vajnorskej 21 v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11285/3 v k.ú. Nové Mesto, v prospech Ing. Jaroslava Helingera a manž. Dagmar Helingerovej

 13. 13.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice

 14. 14.Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2016

 15. 15.Návrh ZÁSAD zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav

 16. 16.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Cádrova 23 pre Rodinné centrum Kramárik so sídlom Klenová 22, 831 01 Bratislava, IČO: 42 258 243