Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 23. zasadnutie 09.06.2021

 • 9. júna 2021, 16:00 h
 • prostredníctvom aplikácie ZOOM
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
 • Pozvánka [44.15 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Zámer mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zabezpečiť financovanie investičných akcií formou bankového úveru

  Materiály
 3. 3.Návrh na upustenie od vymáhania trvale nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 4. 4.Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom pozemku registra “ C“ č. parc. č. 15 123/28 druh pozemku Ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č. 2382 v k.ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti FEELING, spol. s r.o., Štúrova 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 626 556.

 5. 5.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Atrios real estate s.r.o.

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1268/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre manželov Ing. Tomáša Sotníka a Ing. Katarínu Sotníkovú

 7. 7.Návrh na schválenie predaja podielu 1/4 k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 6194/18 a 6194/4, v katastrálnom území Vinohrady, pre MUDr. Pavla Palkoviča

 8. 8.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5348/3, 5348/13, 5348/14, v katastrálnom území Vinohrady, pre Tomáša Bachoríka

 9. 9.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/12, v katastrálnom území Vinohrady, pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Opavskej 12 v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Ydnis s.r.o. so sídlom Horská 13035/31, 831 02 Bratislava, IČO: 53 736 885, zapísaná v obchodnom registri OS BA I., v oddiely Sro, vložke č. 152139/B predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 29.03.2021 a to na základe odporúčania komisie ako aj návrh na uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom

 11. 11.Návrh na schválenie zámeru prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959,7694 a 7545 na Bojnickej ul. v Bratislave do vlastníctva nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu neurčitú

 12. 12.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom bývalej sociálno-prevádzkovej budovy ku cyklistickej dráhe

 13. 13.Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého

  Materiály
 14. 14.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021