Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2022-2026) - 1. zasadnutie 13.03.2023

 1. 1.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2015 zo dňa 16.6.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava

 3. 3.Návrh všeobecného záväzného nariadenia, ktorým je vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Podhorský pás (2006)

  Materiály
 4. 4.Schválenie územného plánu zóny Nobelova

 5. 5.Návrh na zápis nákupného strediska Slimák (v pôvodnom rozsahu) a bunkra z 1. svetovej vojny na Račianskej ulici do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Informácia o obstarávaní územných plánov zón

  Materiály
 7. 7.Prerokovanie žiadostí o členstvo v komisii zo strany odbornej verejnosti

 8. 8.Rôzne