5. zasadnutie - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) MČ BA - NM, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v MČ BA – NM

 4. 4.Návrh VZN MČ BA – NM, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava

 5. 5.Návrh VZN MČ BA – NM, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava

 6. 6.Návrh VZN MČ BA – NM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2001 zo dňa 16.10.2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v MČ BA – NM v znení neskorších zmien a doplnkov

 7. 7.Návrh zasadacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ BA – NM na rokovania zastupiteľstva v spoločenskej sále Strediska kultúry BA - NM

 8. 8.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 9. 9.Návrh záverečného účtu MČ BA – NM a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

 10. 10.Informácia o starostlivosti a ochrane zelene na území MČ BA – NM

 11. 11.Informácia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území BA – NM

 12. 12.Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2015

 13. 13.Správa o príprave Kultúrneho leta 2015 v MČ BA – NM

 14. 14.Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie MZ MČ BA – NM č. 21/21.1 zo dňa 15.04.2014

 15. 15.Informácia k vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007-2015 (PHSR) za MČ BA - NM