Dodatok č. 1 k Smernici o sprístupňovaní informácií