Miestne zastupiteľstvo - 21. zasadnutie 12.09.2017

 • 12. septembra 2017, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [47.61 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskými školami Sibírska 39

 7. 7.Návrh na schválenie bezodplatného prevodu vlastníckych práv k stavebnému objektu SO-01 komunikácia do majetku mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 8. 8.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11276/20 a parc. č. 11448/2, katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542

 9. 9.Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27, 11355/30 a parc. č. 11355/21 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 83101 Bratislava, IČO: 50 414 151

 10. 10.Návrh na zverenie majetku pod názvom „Modernizácia a obnova mutifunkčného ihriska (detské ihrisko a športová plocha) Plzenská ul.“ do správy príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

 11. 11.Návrh na odmietnutie návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy spoločnosti GRANDE MGN, Trnavská cesta 23/A, 831 03 Bratislava, IČO: 46 801 731 a zrušenie obchodnej verejnej súťaže k prenajatiu sociálno-prevádzkovej stavby súp. č. 7768 v Bratislave na ul. Kalinčiakova postavenej na pozemkoch parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57 v katastrálnom území Nové Mesto

 12. 12.Návrh na schválenie prenájmu sociálno-prevádzkovej stavby súp. č. 7768 v Bratislave na ul. Kalinčiakova podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 13. 13.Návrh na zmenu účelu využitia v Nájomnej zmluve č. 7/2012 v znení jej dodatkov na základe žiadosti spoločnosti EIS Bratislava s. r. o., so sídlom Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava, IČO: 46 519 335

 14. 14.Návrh na neudelenie súhlasu k postúpeniu práv a záväzkov z Nájomnej zmluvy č. 7/2012 v znení jej dodatkov pre EIS Bratislava, o. z., Matejkova 30, Bratislava, IČO: 31 806 457

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11285/3 v k.ú. Nové Mesto, v prospech Ing. Jaroslava Helingera a manž. Dagmar Helingerovej

 16. 16.Zriadenie materskej školy Vihorlatská 1 ako elokovaného pracoviska ZŠsMŠ Odborárska 2 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 17. 17.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2015 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto,

 18. 18.Rôzne
  1. Žiadosť o poskytnutie dotácie STU v Bratislave
  2. Žiadosť o poskytnutie dotácie Novomestský športový klub 1922
  3. Žiadosť o zmenu účelu a miesta časti poskytnutej dotácie OZ Bunkre

 19. 19.Interpelácie

 20. 20.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 21. 21.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o spracovaní interpelácií z ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 13.06.2017

 2. 2.Informácia – Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto za I. polrok 2017

 3. 3.Informácia- Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice

  Materiály
 4. 4.Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.07.2017

 5. 5.Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto