Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - 3. zasadnutie 07.02.2023

 • 7. februára 2023, 09:00 h
 • prezenčnou formou v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Čupka Matúš
 • Pozvánka [46.88 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Zloženie sľubu novozvolených poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 3. 3.Schválenie programu rokovania

 4. 4.Voľba členov návrhovej komisie

 5. 5.Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania

 6. 6.Informácia starostu

 7. 7.Návrh na doplnenie členov do poradných orgánov MZ a určenie gescií a sobášiaceho

 8. 8.Návrh rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .... o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach mestskou časťou Bratislava-Nové mesto

 10. 10.Návrh na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku - technické zariadenie – veľkoplošná LED obrazovka o veľkosti 16,64 m x 5,76 m, s celkovou záberovou plochou 95,85 m2 spolu s príslušenstvom

 11. 11.Obstaranie Územného plánu zóny Podhorský pás - Vtáčnik/Briežky a Podhorský pás - Pod Strážami

 12. 12.Informácia o spracovaní územných plánov zón

 13. 13.Preskúmanie Územného plánu zóny Tehelná

 14. 14.Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2022

 15. 15.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12

 16. 16.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2

 17. 17.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11:00 hod.)

 18. 18.Informácia o zmene organizačnej štruktúry

 19. 19.Interpelácie poslancov

 20. 20.Rôzne
  R1 - Návrh na dočasné využitie finančných prostriedkov z už načerpaného úveru
  R2 - Návrh na použitie úverových prostriedkov na kapitálové výdavky

 21. 21.Záver