Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 31. zasadnutie 28.09.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021

 7. 7.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 30.06.2021

 8. 8.Návrh na schválenie predloženie projektu z REACT-EU: Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová

 9. 9.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Riazanská 75

 10. 10.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

 11. 11.Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku – Mladá Garda, žiadosť zo dňa 03.08.2021

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - nájom nebytového priestoru – č. N12-901 o celkovej podlahovej ploche 16,52 m², nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ulici J. C. Hronského č. 16 – 20 v Bratislave a to spoločnosti ŽBLNK MS, s. r. o., sídlom Čiližská 6, Bratislava, IČO: 53 468 023

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa - nájom bytov č. 31, 37, 41 v bytovom dome Bojnická 7545/25 príspevkovej organizácii EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 pre ich zamestnancov
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 16. 16.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/72, o výmere 719 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2853 na Jahodovej 11, v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome

 17. 17.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1, o výmere 688 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2854 na Jahodovej 13 v prospech vlastníka bytu v bytovom dome

 18. 18.Návrh na zmenu uznesenia č. 18/19 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zo dňa 06. októbra 2020

 19. 19.Dodatok č. 1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 20. 20.Informácia o postupe zriaďovateľa vo vzťahu k príspevkovej organizácii EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 v súvislosti so skončením pracovného pomeru riaditeľa Mgr. Vladimíra Mikuša ku 31.08.2021

 21. 21.Informácia vo veci vymáhania trvale nevymožiteľných pohľadávok – vyjadrenie k možnosti odpredaja trvale nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 22. 22.Informácia o spracovaní územných plánov zón
  BOD NEBOL PREROKOVANÝ

 23. 23.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 24. 24.Rôzne
  BOD NEBOL PREROKOVANÝ

 25. 25.Záver