Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 18. zasadnutie 23.09.2020

 • 23. septembra 2020, 10:00 h
 • Mierová č. 21, Bratislava
 • v zasadacej miestnosti budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, prízemie
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [54.72 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 06.10.2020
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa z kontroly plnenia uznesení

 6. 6.Správa z kontroly všetkých dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa §223 a nasl. Zákona č. 311/2001 Z. z. v platnom znení, uzatvorených od roku 2017 MÚ B-NM, s preverením zákonnosti, účelnosti a oprávnenosti uzatvorenia takýchto zmlúv, kontroly, či pri ich uzatváraní nedochádzalo ku konfliktu záujmov a s vyčíslením nákladov, ktoré z týchto zmlúv MČ vznikli.

 7. 7.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 30.6.2020

 8. 8.Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

  Materiály
 9. 9.Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID- 19

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017

 13. 13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava

 14. 14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Kreatívnom a kultúrnom centre Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava

 15. 15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 16. 16.Informácia o zámere prenajatia pozemkov registra „C“ KN parc. č. 4432/6 až 4432/15 - všetko vinica a 4375/4 až 4375/8 – všetko ostatná plocha v katastrálnom území Vinohrady za účelom obnovenia vinohradu na základe odbornej spolupráce s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave

 17. 17.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 18. 18.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Akad. sochára Rastislava Trizmu
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 19. 19.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k stavbám súp. č. 1102 na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 12781/266, 12781/269, 12781/265, 12781/270, 12781/268, 12781/267, v k.ú. Nové Mesto so spoločnosťou Atrios real estate s.r.o.
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 20. 20.Zámer na zámenu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 13343/1 a 13343/3, v k.ú. Nové Mesto za časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 5440/77, v k.ú. Vinohrady
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 21. 21.Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.