Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 16. zasadnutie 19.05.2020

 • 19. mája 2020, 09:00 h
 • Mierová č. 21, Bratislava
 • v zasadacej miestnosti budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, prízemie
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [49.95 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 9. 9.Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 10. 10.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora vo veci Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017

 11. 11.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2019

 13. 13.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2020

 14. 14.Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

 15. 15.Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020

 16. 16.Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020 a mesačnej odmeny z mesačného platu

 17. 17.Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ.

  Materiály
 18. 18.Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 5369/4 o výmere 20 m² ostatné plochy nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do výlučného vlastníctva Mgr. Helene Podolskej, trvale bytom: Studenohorská 2065/35, 841 03 Bratislava

 20. 20.Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckych podielov k pozemku parc. č. 7124 o výmere 229 m² zastavanej plochy a nádvoria, na ktorom je postavený bytový dom, súp. č. 2200 nachádzajúci sa na Tupého ul. 15 v Bratislave, k. ú. Vinohrady a to do vlastníctva žiadateľov - vlastníkov bytov č. 2,3,a 4 v uvedenom bytovom dome

 21. 21.Návrh na schválenie návrhu dohody o kompenzácií so spoločnosťou Central zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 50414 151

 22. 22.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
  PREDKLADATEĽ STIAHOL Z ROKOVANIA.

 23. 23.Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO: 48 136 346
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ.

 24. 24.Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská v katastrálnom území Vinohrady

 25. 25.Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Jarmile Kovárovej na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava

 26. 26.Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľovi Romanovi Oleksandrovi na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava

 27. 27.Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Oľge Farkašovej na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava

 28. 28.Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2020

 29. 29.Informácia o spracovaní územných plánov zón a urbanistickej štúdie dopravy

 30. 30.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Športová a klubová činnosť 2020 Slávia vodné pólo vo výške 4 900,00 €

 31. 31.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie Kominárka – Rodinné centrum vo výške 12 000,00 €

 32. 32.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Depaul Slovensko, n.o. vo výške 3 000,00 €

 33. 33.Rôzne
  R1.a - Príprava materiálu – odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami
  R1.b - Príprava materiálu – odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami v časti priestorov Tržnice (Poslanecký návrh – JUDr. Tomáš Korček, PhD.)
  R2 - Ing. Pavol Troiak - Vzdanie sa členstva v dozornej rade Novomestskej parkovacej spoločnosti
  (Poslanecký návrh – Ing. Pavol Troiak)
  R3 - Ing. Silvia Švecová, PhD. – vzdanie sa členstva v člena Redakčnej rady mesačníka Hlas Nového Mesta (Poslanecký návrh – Ing. Silvia Švecová, PhD.)
  R4 - Mgr. Marianna Mašátová Haliaková – vzdanie sa funkcie šéfredaktora Redakčnej rady mesačníka Hlas Nového Mesta (Poslanecký návrh – Mgr. Marianna Mašátová Haliaková)
  R5 - Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí – zabezpečenie transformácie participatívneho projektu (Poslanecký návrh – Mgr. Juraj Petrovič)
  R6 - Základná škola s materskou školou Riazanská – vyhlásenie termínu výberového konania (Poslanecký návrh – Ing. Silvia Švecová, PhD.)
  R7 - Registrácia a poskytovanie terénnej sociálnej služby (Poslanecký návrh – Ing., Mgr. Katarína Šebejová, PhD.)
  R8 - Analýza Novomestskej parkovacej spoločnosti (Poslanecký návrh – Mgr. Darina Timková)
  R9 - Vymenovanie zamestnanca úradu, ktorý bude vykonávať dohľad nad EKO-podnikom VPS
  (Poslanecký návrh – Ing., Mgr. Katarína Šebejová, PhD.)
  R10 - Územný plán zóny Zátišie – Hattalova – verejná prezentácia a prerokovanie zadania
  (Poslanecký návrh – Ing., Mgr. Katarína Šebejová, PhD.)

 34. 34.Interpelácie

 35. 35.Vystúpenie občanov

 36. 36.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 04.02.2020 a 05.03.2020

 2. 2.Informácia o činnosti mestskej polície Expozitúry Bratislava III za obdobie od 01.02.2020 do 01.05.2020

  Materiály