Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 13. zasadnutie 04.02.2020

 • 4. februára 2020, 09:00 h
 • Junácka č. 1, Bratislava
 • v zasadacej miestnosti č. 619/6. poschodie v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [46.38 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 6. 6.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2020 – 2022

 7. 7.Správa z kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ B-NM, zameranej na výber poplatkov za rozvoj, v súlade so sadzbami poplatkov podľa VZN MČ B-NM č.1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ B-NM, v znení VZN MČ B-NM č.9/2017.

 8. 8.Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2019.

 9. 9.Správa zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 04.11.2019 (ústna)

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 12. 12.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2018/2019

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu nebytových priestorov - kancelárií č. 412-413, 414-415, 416-417 a č. 419 nachádzajúcich sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave prenajatých na základe nájomnej zmluvy č. 73/2015 v znení jej dodatkov č. 1 až 4 neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava

 14. 14.Návrh na schválenie návrhu darovacej zmluvy

 15. 15.Návrh na schválenie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena

 16. 16.Preskúmanie Územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení zmien a doplnkov

 17. 17.Návrh na schválenie rokovacieho poriadku výberovej komisie pre výberové konanie k obsadeniu funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie.

 18. 18.Návrh na schválenie odborných členov výberovej komisie – výberové konanie na pozíciu riaditeľ EKO-podniku VSP

 19. 19.Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľovi Ľudovítovi Kollerovi na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava

 20. 20.Informácia o spracovaní územných plánov zón a urbanistickej štúdie dopravy

 21. 21.Návrh na schválenie prenájmu stavby so súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/1, vrátane zastavaného pozemku a pozemok registra „C“ KN parc. č. 11313/2 v katastrálnom území Nové Mesto
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 22. 22.Návrh na schválenie návrhu nájomnej zmluvy
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

  Materiály
 23. 23.Rôzne
  R1 - Návrh na odvolanie člena odborníka komisie dopravy, informačných systémov, životného prostredia a verejného poriadku a na voľbu člena odborníka komisie dopravy, informačných systémov, životného prostredia a verejného poriadku (poslanecký návrh)
  R2 - Návrh na voľbu člena miestnej rady
  R3 - Návrh na Dodatku k Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
  R4 - Vypracovanie Zásad pre potláčanie extrémizmu

 24. 24.Interpelácie

 25. 25.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod)

 26. 26.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 05.10.2019

 2. 2.Informácia o činnosti MsP