Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 10. zasadnutie 05.11.2019

 • 5. novembra 2019, 09:00 h
 • Junácka č. 1, Bratislava
 • v zasadacej miestnosti č. 619/6. poschodie v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [45.55 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Odborárska 2

 7. 7.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Cádrova 23

 8. 8.Správa z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM, zameraná na výber poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín v súlade s platným Sadzobníkom správnych poplatkov a kontrola dokladov súvisiacich s oslobodením od uvedených poplatkov.

 9. 9.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2019, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v znení Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30. 06. 2017

 11. 11.Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019.

 12. 12.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 13. 13.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2020

  Materiály
 14. 14.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Európsky pohár vo volejbale žien Slávie Ekonomickej univerzity Bratislava vo výške 3 350,- €

 15. 15.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Domov Sv. Jána z Boha Bratislava vo výške 3 000,- €

 16. 16.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 08/30 zo dňa 25.06.2019

 17. 17.Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 08/27 prijatého na zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 25.06.2019
  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania

 18. 18.Informácia o spracovaní územných plánov zón a urbanistickej štúdie dopravy

 19. 19.Rôzne
  R1 - Odstránenie reklám
  R2 - Komisia pre EKO-podnik VPS (odvolanie a voľba poslanca)
  R3 - Redakčná rada Hlas Nového Mesto – rozšírenie členov
  R4 - Vypracovanie Zásad zaraďovania investičných akcií do rozpočtu
  R5 - Koncepcia rozvoja Tržnice
  R6 - Vypovedanie zmluvy s firmou IMPACTMEDIA, s.r.o.- vypracovanie postupu

 20. 20.Interpelácie

 21. 21.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod)

 22. 22.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 24.09.2019

 2. 2.Informácia o príprave rozpočtu na roky 2020 - 2022

 3. 3.Informácia Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31.8.2019

  Materiály
 4. 4.Informácia Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za I. polrok 2019

  Materiály