Miestna rada (2018-2022) - 4. zasadnutie 11.06.2019

 • 11. júna 2019, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [48.16 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2019/2020

 7. 7.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 8. 8.Informácia o procese schvaľovania koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 9. 9.Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 10. 10.Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a ktoré sú mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 11. 11.Návrh na schválenie súhlasu vlastníka pozemku parc. č. 6749/3 pre účely územného konania týkajúceho sa realizácie stavby „INS_FTTC-B_BA_Jeséniova“

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja stavby - rodinného domu so súp. č. 847 vrátane príslušenstva nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a postaveného na pozemku – parc. č. 12930/1 do výlučného vlastníctva Soni Slezákovej, Pri Dynamitke 38, 831 03 Bratislava
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 13. 13.Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Marks&Marcs, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO: 51 645 751, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sro, vo vložke č. 127558/B predloženého do OVS vyhlásenej dňa 07.03.2019 na základe odporúčania komisie ako aj uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom

 14. 14.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z Nájomnej zmluvy č. 173; ÚEZ č. 173/2016

 15. 15.Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spol. Star still, s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO: 48 136 646
  MATERIÁL BOL STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA

 16. 16.Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 13440/104 až 108 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Nové Mesto

 17. 17.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/11, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech Lukáša Opetta a Andrey Opettovej, obaja bytom Teplická 15, Bratislava

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 23022/6, a parc. č. 23022/7, v k.ú. Nové Mesto, pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemkov registra „E“ UO parc. č. 13330/1 a 13329, v k.ú. Nové Mesto, pre HE servis spol. s r.o., Bulharská 70, Bratislava

 20. 20.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora Pd 236/18/1103-5 proti § 7 ods. 6 písm. b) a proti § 7 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 1/2008 zo 16.4.2008, ktorým bolo zmenené a doplnené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 7/1996 z 26.11.1996 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 6/2000 zo 13.6.2000.

 21. 21.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2019

 22. 22.Rôzne
  1. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov - kancelárií č. 412 - 413 nachádzajúcich sa na 4. p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava.

 23. 23.Záver