Miestna rada (2018-2022) - 15. zasadnutie 10.11.2020

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

 6. 6.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2021 - 2023

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2016 zo dňa 14.6.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 9. 9.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

 10. 10.Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy

 11. 11.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020

 12. 12.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k:
  I. návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  II. návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 13. 13.A/ Návrh na zrušenie:
  - časti B. uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 22/07 z 20.04.2010 a
  - uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 02/27 zo dňa 17.02.2015
  B/ Návrh na schválenie podmienok pre vypracovanie zmlúv o dielo, ktoré je potrebné zapracovať do všetkých zmlúv o dielo na dodávku stavebných prác

 14. 14.Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 17/26 zo dňa 30.6.2020

 15. 15.Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery Koziarka – časť územia v lokalite Koziarka

 16. 16.Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery Horné Židiny a Slanec - časti územia v lokalite Veľký Varan/Slanec

 17. 17.Návrh na zmenu správcu nehnuteľnosti „Dom kultúry Kramáre“
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 18. 18.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 11962/1 o výmere 15342 m², ostatná plocha, katastrálne územie Nové Mesto

 19. 19.Návrh na udelenie súhlasu vlastníka s odstránením stavby - garáže súp. č. 4015 postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 12781/227 a zapísanej na liste vlastníctva č. 2773, k.ú. Nové Mesto

 20. 20.Návrh na zníženie nájomného z nájomnej zmluvy č. 215/2019 zo dňa 23.08.2019 nájomcovi Marks&Marcs, s.r.o.

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 902 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 a to občianskemu združeniu Lovec – team, o.z.

 22. 22.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19262/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 72 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Pauly Sopkovej
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 23. 23.Informácia o stavbách súp. č. 1102 na pozemkoch registra “C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/270, v k.ú. Nové Mesto - dopravné stredisko EKO-podnik VPS

 24. 24.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5348/3 a parc. č. 5348/11, v katastrálnom území Vinohrady, pre Tomáša Bachoríka, Ľ.Fullu 46, Bratislava

 25. 25.Stanovisko k zámene pozemkov registra “C“ KN parc. č. 13343/1 a 13343/3, v k.ú. Nové Mesto za novovzniknutý pozemok registra “C“ KN parc. č. 5440/112, v k. ú. Vinohrady
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 26. 26.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 18121/3, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Vladimíra ZajacaMATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 27. 27.Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271

 28. 28.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2020/2021

 29. 29.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A, Bratislava
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 30. 30.Rôzne:
  R1 - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti pozemku registra “C“ KN parc. č. 15123/9, v rozsahu 1 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre občianske združenie Helpi

 31. 31.Záver