Bod č. 12

Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k:
I. návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
II. návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.