Miestna rada - 18. zasadnutie 26.09.2017

 • 26. septembra 2017, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [42.21 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 8/2016 zo dňa 08.11.2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby.

 6. 6.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku.

 7. 7.Návrh na prenájom majetku - časti oplotenia prírodného areálu Kuchajda pre spoločnosť ISPA, s.r.o., Bratislava

 8. 8.Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektu lanovej dráhy v správe EKO-podniku VPS

 9. 9.Rôzne

 10. 10.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda za rok 2017

 2. 2.Informácia Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31.8.2017

 3. 3.Informácia k interpelácii poslanca MZ MČ BNM p. Mgr. Mikuša