Miestna rada - 16. zasadnutie 30.05.2017

 • 30. mája 2017, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [47.26 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

 6. 6.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 7. 7.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 9. 9.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 10. 10.Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2017/2018

 11. 11.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku

 12. 12.Návrh Dodatku č.12 zriaďovacej listiny organizácie EKO – podnik VPS

 13. 13.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice

 14. 14.Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže k prenajatiu sociálno-prevádzkovej stavby súp. č. 7768 v Bratislave na ul. Kalinčiakova postavenej na pozemkoch parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57 v katastrálnom území Nové Mesto

 15. 15.Návrh Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 16. 16.Návrh na zverenie majetku pod názvom „Klimatizačný systém do priestorov veľkej, malej a zrkadlovej sály Strediska kultúry, Vajnorská 21, Bratislava“ do správy rozpočtovej organizácia Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava, IČO: 00 245 771

 17. 17.Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite ,,Koliba - Vtáčnik“

 18. 18.Návrh na zníženie nájomného za prenájom nebytového priestoru na ul. J.C. Hronského č. 16 v Bratislave pre nájomcu ŽBLNK TOMAX s.r.o.

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 20. 20.Návrh na schválenie osobitného zreteľa k prenájmu časti areálu Základnej školy s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave v prospech spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161

 21. 21.Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy č. 7/2012 ako prípadu osobitného zreteľa k prenájmu časti nebytových priestorov Základnej školy s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave v prospech spoločnosti EIS Bratislava s. r. o., so sídlom Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava, IČO: 46 519 335

 22. 22.Návrh zámeru rekonštrukcie a využitia priestorov Račianska 87 - nízkoprahový klub pre deti a mládež

 23. 23.Plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra na II. polrok 2017

 24. 24.Rôzne
  1. Reklamné panely na oplotení MŠ Jeséniova 61 - euroAWK s.r.o.
  2. Reklamné panely na oplotení ZŠ s MŠ Jeséniova - Nubium s.r.o.
  3. Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2017
  4. Návrh na zmenu účelu využitia časti príspevku na kapitálové výdavky z uznesenia č. 16/07 MZ MČ B-NM z 16.12.2016

 25. 25.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území MČ B-NM od 1.1.2016 – 31.12.2016

 2. 2.Informácia o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2016/2017

 3. 3.Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 30.04.2017