Bod č. 2

Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra „C- KN“ č. 11258/7 o výmere 4 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Trnavská cesta 7 v Bratislave, súp. č. 10097.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.