Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 23. zasadnutie 15.03.2021

 1. 1.Otvorenie,

 2. 2.Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra „C- KN“ č. 11258/7 o výmere 4 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Trnavská cesta 7 v Bratislave, súp. č. 10097.

 3. 3.Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra „C-KN“ č. 11299/2 o výmere 19 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľa Daniela Fediča.

 4. 4.Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra „C-KN“ č. 11299/3 o výmere 19 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľky Mgr. Ľuby Lučanskej.

 5. 5.Návrh na predaj pozemku registra „C-KN“ parc. č. 2286, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň.

 6. 6.Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 1/36 na pozemku registra „C- KN“ parc. č. 2591, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň.

 7. 7.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku – pozemok registra „C- KN“ parc. č. 6128/13, katastrálne územie Vinohrady.

 8. 8.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu MČ BANM na rok 2021.

 9. 9.Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Parkio-Servicos Informatica LDA.

 10. 10.Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná pre 40 detí na ZŠ Riazanská, realizačný projekt, 12/2020 – informácia o spracovanej PD.

  Materiály