Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2022-2026) - 7. zasadnutie 04.09.2023

 • 4. septembra 2023, 15:00 h
 • Miestny úrad MČ Bratislava-Nové Mesto, 6. poschodie zasadačka
 • Zasadnutie pokračuje 20.11.2023
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2023

 3. 3.Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2023

  Materiály
 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2023, ktorým sa
  vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21
  A, Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ......../2023 zo dňa .............2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA

 6. 6.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996

 7. 7.Návrh na odzverenie majetku - Tepelno-technologické zariadenie zo správy Základnej školy s materskou školou Kalinčiakova 12

 8. 8.Projekty základných škôl a materských škôl (ZŠ Odborárska, ZŠ Cádrova, MŠ Teplická)

 9. 9.Doplatky za obedy v ZŠ s MŠ Cádrova

 10. 10.Situácia v ZŠ, v MŠ, voľba riaditeľa na ZŠ Cádrova

 11. 11.Rôzne