Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2022-2026) - 6. zasadnutie 05.06.2023

 • 5. júna 2023, 15:00 h
 • Miestny úrad MČ Bratislava-Nové Mesto, 6. poschodie zasadačka
 • Pozvánka [45 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 04.09.2023
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023

  Materiály
 4. 4.Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2022

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2015 zo dňa 16.6.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách

 7. 7.Návrh Dodatok č. 3 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 6.10.2020 uznesením č. 18/21 s účinnosťou od 22.10.2020 v znení Dodatku č. 1 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 7.12.2021 uznesením č. 32/30, v znení Dodatku č. 2 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 27. 09. 2022 uznesením č. 40/16.

 8. 8.Návrh na zverenie majetku – „Športovisko pionierska“ na pozemku registra „C“ KN parc.č.11820/2, v k.ú. Nové Mesto, do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb

 9. 9.Návrh na vrátenie správy hlavnému mestu SR Bratislave k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/101, v katastrálnom území Vinohrady

 10. 10.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12724/39, parc. č. 12724/40 a parc. č. 12724/41, v katastrálnom území Nové Mesto pre Kamila Zemana

 11. 11.Projekty základných škôl a materských škôl (ZŠ Odborárska, ZŠ Cádrova, MŠ Teplická, MŠ Šuňavcová)

 12. 12.Doplatky za obedy v ZŠ s MŠ Cádrova

 13. 13.Sociálne zariadenie ZŠ s MŠ Sibírska

 14. 14.Zápisy do ZŠ, MŠ

 15. 15.Rôzne - informácie o rekonštrukcii Račianskeho mýta, DK Kramáre

 16. 16.Záver