Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) - 5. zasadnutie 02.09.2019

  1. 1.Otvorenie

  2. 2.Návrh na schválenie VZN č....zo dňa ....2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  3. 3.Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady,v lokalite Koziarka

  4. 4.Informácia o príprave Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2020-2022

  5. 5.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2019, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA.

  6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.5/2017 zo dňa 30.06.2017

  7. 7.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte Základnej školy s materskou školou na ul. Sibírska 39 v Bratislave pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION, s.r.o., so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507.

  8. 8.Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejnej súťaže podľa §847 a nasl. Občianseho zákonníka na revitalizáciu lokality "Snežienka".