Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 26. zasadnutie 13.09.2021

 • 13. septembra 2021, 16:00 h
 • prostredníctvom aplikácie ZOOM
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
 • Pozvánka [43.84 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021

  Materiály
 3. 3.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 30.6.2021

  Materiály
 4. 4.Informácia vo veci vymáhania trvale nevymožiteľných pohľadávok – vyjadrenie k možnosti odpredaja trvale nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava -Nové Mesto

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - nájom nebytového priestoru – č. N12-901 o celkovej podlahovej ploche 16,52 m2, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ulici J. C. Hronského č. 16 – 20 v Bratislave a to spoločnosti ŽBLNK MS, s. r. o., sídlom Čiližská 6, Bratislava, IČO: 53 468 023

  Materiály
 6. 6.Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku – Mladá Garda, žiadosť zo dňa 03.08.2021

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru - športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne územie Nové Mesto a to nájomcovi Asociácia športových klubov Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 83284 Bratislava, IČO: 00678457

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu

 10. 10.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

 11. 11.Návrh Dodatok č.1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/72, o výmere 719 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2853 na Jahodovej 11, v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome

 13. 13.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1, o výmere 688 m2,