Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 29. zasadnutie 23.11.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na 2022-2030 – Vstupná správa Návrh zmeny zriaďovacej listiny

 3. 3.Návrh Dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny EKO-podniku verejnoprospešných služieb

 4. 4.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/m o výmere 719 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2853 na Jahodovej 11, v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2022 – 2024

 5. 5.N8vrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2022 - 2024

 6. 6.Návrh na deviatu zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2021

  Materiály
 7. 7.Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 8. 8.Žiadosť East fund, s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava o zmenu nájomnej zmluvy č.216/2020 zo dňa 25.11.2020

 9. 9.Žiadosť art SLNEČNICE, o. z. o odpustenie nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove na Hálkovej 11, Bratislava na základe nájomnej zmluvy č. ÚEZ 124/2020 za mesiace január až apríl 2021

 10. 10.Návrh na schválenie vyradenia neupotrebiteľného majetku so zostatkovou cenou vyššou ako 3500,-€

 11. 11.Rôzne - podnet obyvateľov Filiálneho nádražia

  Materiály