Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - 8. zasadnutie 09.11.2023

 • 9. novembra 2023, 16:00 h
 • v zasadacej miestnosť č. 619 na 6. poschodí MiÚ Bratislava - Nové Mesto
 • Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Čupka Matúš
 • Pozvánka [42.67 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 12.12.2023
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba člena návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľov zápisnice a uznesení

 5. 5.Návrh na prijatie bankového úveru

 6. 6.Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023

 7. 7.Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb

 8. 8.Stanovisko mestskej časti k Návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy

 9. 9.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k odňatiu správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 15115/7, 15115/9, 15115/30, 15115/31, v k.ú. Nové Mesto

 10. 10.Vystúpenie občanov

 11. 11.Interpelácie

 12. 12.Rôzne

 13. 13.Záver

 14. 9a.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku č. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

Informačné materiály

 1. I01.Informácia o spracovaní interpelácií z ostatného zastupiteľstva