Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - 12. zasadnutie 13.03.2024

 • 13. marca 2024, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Čupka Matúš
 • Pozvánka [46.38 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

  Materiály
 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení

 6. 6.Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024

 7. 7.Správa o vybavovaní sťažností a petícií za roky 2021, 2022, 2023

 8. 8.Kontrola prevodov nehnuteľného majetku mestskej časti so všeobecnou hodnotou prevyšujúcou 20 000 eur za rok 2023

 9. 9.Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2023

 10. 10.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 11. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2022 zo dňa 13.09.2022, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2023 zo dňa 26.9.2023, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke priestorov v Dome kultúry Kramáre pre pobočku Knižnice Bratislava–Nové Mesto

 15. 15.Návrh na dočasné poverenie vedením príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS

 16. 16.Štatutár Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto

 17. 17.Štatutár Knižnice Bratislava-Nové Mesto

 18. 18.Návrh na opravu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 09/19 zo dňa 12.12.2023

 19. 20.Informácia o spracovaní územných plánov

 20. 21.Informácia o pláne akútnych úprav na miestnych cestách III. a IV. triedy

 21. 22.Informáciu o stave rozpracovanosti projektu organizácie dopravy pre PAAS – NM2 a NM3

 22. 23.Informácia k plánovaným výsadbám drevín

 23. 24.Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m2, nachádzajúcej sa v k. ú. Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. Č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382

 24. 25.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 25. 26.Interpelácie

 26. 27.Rôzne

 27. 28.Záver

Informačné materiály

 1. I01.Informácia o vybavovaní interpelácií podaných zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 2. I02.Informácia o zmene volebných okrskov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre voľby prezidenta 2024

 3. I03.Informácia - Pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2024