Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 28. zasadnutie 08.06.2021

 • 8. júna 2021 (rokovanie sa uskutoční po ukončení 27. zasadnutia prostredníctvom aplikácie Zoom)
 • prostredníctvom aplikácie ZOOM
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [43.63 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2020

 6. 6.Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 7. 7.Správa Komisie na posúdenie formálnych náležitosti prihlášok kandidátov

 8. 7.1.Vystúpenie kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra

 9. 7.2.Voľba miestneho kontrolóra

 10. 7.3.Návrh na určenie platu a schválenie odmeny miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 8.Návrh na voľbu tajomníka Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 9.Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 126/2019 zo dňa 14.06.2019 vo výške 50% nájomcovi BZS Company, s.r.o. v súvislosti s prijatými opatreniami k zamedzeniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

 13. 10.Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 11.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 15. 12.Rôzne
  Stretnutie so zástupcami Okrskovej stanici Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy–Nové Mesto (poslanecký návrh)

 16. 13.Interpelácie

 17. 14.Záver