Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 27. zasadnutie 26.05.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ......./2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby

 7. 7.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov v administratívnej budove na Hálkovej 11 v Bratislave v prospech hlavného mesta SR BA (mestská polícia)

 8. 8.Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 215/2019 zo dňa 23.08.2019 vo výške 50% nájomcovi Marks&Marcs, s.r.o. v rámci protipandemických opatrení súvisiacich so šírením vírusového ochorenia COVID19

 9. 9.Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 124/2020 zo dňa 27.07.2020 vo výške 50% nájomcovi art SLNEČNICE o.z. v rámci protipandemických opatrení súvisiacich so šírením vírusového ochorenia COVID19

 10. 10.Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ...../2021 z ...........2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 11. 11.Doplnenie vlastných zdrojov do projektu: Revitalizácia Račianske mýto

 12. 12.Doplnenie vlastných zdrojov do projektu: Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ s MŠ Odborárska

 13. 13.Vystúpenie občanov (predpoklad o 15,00 hod.)

 14. 14.Rôzne
  Zasadnutie zastupiteľstva nebolo uznášania schopné, bod nebol prerokovaný.

 15. 15.Interpelácie
  Zasadnutie zastupiteľstva nebolo uznášania schopné, bod nebol prerokovaný.

 16. 16.Záver