Miestne zastupiteľstvo - 17. zasadnutie 14.02.2017

 • 14. februára 2017, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [44.43 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra „C“ KN parc. č. 12142/235, 12142/236 a 15123/9, katastrálne územie Nové Mesto v prospech občianskeho združenia Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

 7. 7.Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť, spol. s r.o.

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 9. 9.Návrh nového Štatútu Knižnice Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 12. 12.Správa o činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2016.

 13. 13.Správa z kontroly Oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto – Detské jasle Robotnícka ul. č.11 a zariadenia sociálnych služieb – denné centrá MČ B-NM

 14. 14.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 15. 15.Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2017

 16. 16.Návrh na zverenie technického zhodnotenia Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava

 17. 17.Návrh na upustenie od trvalého vymáhania pohľadávky vo výške 6.754,89 € spolu s prísl., u dlžníka SLOVAK ACTUAL, s.r.o., IČO: 35934697, so sídlom Ovručská 5, 831 02 Bratislava

 18. 18.Návrh na schválenie zámeru na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavby reštaurácie Snežienka

 19. 19.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 20. 20.Interpelácie

 21. 21.Rôzne
  1. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie ODYSEUS – Terénna sociálna práca na Trnavskom mýte
  2. Žiadosť o poskytnutie dotácie Občianske združenie Šport a zdravie – Open Summer Cup 2017
  3. Projekt „ Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničí SK-AT”
  4. Poslanecký návrh na odvolanie a voľbu člena Komisie dopravy, životného prostredia a verejného poriadku
  5. Poslanecký návrh na odvolanie a voľbu členov Programovej rady

 22. 22.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto

 2. 2.Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto

 3. 3.Informácia k investičnému zámeru Vybudovanie inžinierskych sietí a komunikácie na Jedenástej ulici