Miestna rada (2022 - 2026) - 2. zasadnutie 21.03.2023

 • 21. marca 2023, 09:00 h
 • V zasadacej miestnosti na IV. posch. administratívnej budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Čupka Matúš
 • Pozvánka [50.19 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2015 zo dňa 16.6.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava

 7. 7.Návrh zmeny VZN č. 2/2006, ktorým je vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Podhorský pás, v znení zmien a doplnení VZN č. 2/2009

  Materiály
 8. 8.Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb Bratislava-Nové Mesto

 9. 9.Schválenie územného plánu zóny Nobelova
  Ostatné prílohy sú vzhľadom na ich rozsah dostupné iba v digitálnej podobe na adrese https://cloud.banm.sk/index.php/s/fvlf1cyjDX2bUVT

 10. 10.Preverenie stavu ukončeného obstarávania Územného plánu zóny Biely kríž

 11. 11.Návrh na zápis nákupného strediska Slimák (v pôvodnom rozsahu) a bunkra z 1. svetovej vojny na Račianskej ulici do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Informácia o obstarávaní územných plánov zón

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy s materskou školou na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť BADENTAL, s.r.o., so sídlom Račianske mýto 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 52 331 911, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 14. 14.Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru č. 11 (dielne) v objekte Hálkova 11 pre spoločnosť Havarijná služba Olivová s.r.o. so sídlom Škultétyho 1, 831 03 Bratislava, IČO: 367 415 66 alebo pre spoločnosť BAM-EKO a.s. so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 35 815 272, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – bezodplatný prevod časti pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 276 m², katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/14, 12780/172, 12780/279, 12780/280, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľom - Zatisie s.r.o., so sídlom Zátišie 10/a, 831 01, Bratislava, IČO 44 237 588 a Ing. Ircha Tomáš, bytom Slovenská 14, 900 31, Stupava
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 18. 18.Návrh na určenie pomenovania námestia pred budovou Domu športu na „Olympijské námestie“

  Materiály
 19. 19.Návrh na určenie premenovania ulice sídla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky

 20. 20.Rôzne
  R1 - Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru o celkovej podlahovej ploche 203,7 m2, nachádzajúceho sa ulici Ovručská 5 v Bratislave, občianskemu združeniu SME SPOLU o. z., Ovručská 5, 831 02 Bratislava, IČO: 50164015, DIČ: 2120215944
  R2 - Návrh na voľbu členov-odborníkov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026
  R3 - Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2023
  R4 - Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2023 a mesačnej odmeny z mesačného platu

 21. 21.Záver