Miestna rada (2014-2018)

 • Typ: Rada
 • Tajomník: Mgr. Kusý Rudolf
 • Základné fakty o miestnej rade:
  Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
  Počet členov miestnej rady určí miestne zastupiteľstvo tak, aby tvoril najviac jednu tretinu počtu poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán zastúpených v miestnom zastupiteľstve.
  Miestna rada sa schádza podľa potreby. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.
  (Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov)
  Tajomník miestnej rady:
  Za účelom koordinácie pôsobenia poslancov MČ a miestneho zastupiteľstva, miestne zastupiteľstvo volí z poslancov na celé funkčné obdobie tajomníka miestnej rady.

  Pre volebné obdobie 2014 až 2018 bol do funkcie tajomníka miestnej rady zvolaný JUDr. Richard Mikulec (e-mail: tajomnikrady@banm.sk).

  Kompetencie tajomníka rady:
  organizuje prípravu návrhov časových a vecných plánov harmonogramu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a ich pravidelnú aktualizáciu,
  dohliada na prípravu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva z hľadiska dodržiavania zákonov, všeobecne záväzných nariadení MČ a Štatútu, rokovacích poriadkov týchto orgánov a ostatných interných dokumentov samosprávy,
  v rozsahu poverenia starostom koordinuje súčinnosť miestnej rady a miestneho zastupiteľstva so zástupcom starostu, miestnym úradom, miestnym kontrolórom a riaditeľmi organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom,
  zabezpečuje vzdelávanie poslancov miestneho zastupiteľstva, gesciu poslancov v okrskoch, plní i ďalšie úlohy, ktorými ho poverí miestna rada alebo starosta.
Galamboš Pavol

Ing. Galamboš Pavol

koalícia: Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

palko92@gmail.com

Dubček Pavol

MUDr. Dubček Pavol

Strana zelených Slovenska

podatelna@banm.sk

Árva Andrej

Ing. Árva Andrej

Starostovia a nezávislí kandidáti

andrej.arva123@gmail.com