Miestna rada - 11. zasadnutie 28.06.2016

 • 28. júna 2016, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [41.62 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh na zámenu pozemku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za pozemky vo vlastníctve spoločnosti PREŠOVSKÁ 2nd, s.r.o.

 6. 6.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Základnej škole s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava

 7. 7.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6134, v k.ú. Vinohrady, pre manželov Mgr. Petra Rolného a Mgr. Martinu Rolnú, obaja bytom Sudová 2, Bratislava

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m 2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava

 9. 9.Návrh na vyplatenie polročných odmien za I. polrok 2016 v zmysle „Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM“ schváleného dňa 16. 6. 2011 poslancom MZ, členom odborníkom komisií MZ a zapisovateľom odborných komisií MZ MČ B-NM (na stôl)

 10. 10.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o predbežnom plnení a čerpaní rozpočtu MČ B-NM

 11. 11.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o účasti poslancov a členov odborníkov na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM, Miestnej rady MČ B-NM a Komisiách MZ MČ B-NM za I. polrok 2016