Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) - 7. zasadnutie 04.09.2023

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiál na rokovanie: Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok
  2023

  Materiály
 3. 3.Materiál na rokovanie: Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok
  2023

  Materiály
 4. 4.Materiál na rokovanie: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
  ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská
  21 A, Bratislava-Nové Mesto. k prerokovaniu materiálu na komisiách je prizvaný aj zástupca spoločnosti
  Central Development s.r.o. (správca príležitostných trhov) pre zodpovedanie otázok ohľadom organizácie

 5. 5.Materiál na rokovanie: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2018 zo dňa
  12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor
  JAMA

 6. 6.Materiál na rokovanie: Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu
  Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996

 7. 7.Materiál na rokovanie: Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti
  Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

 8. 8.Materiál na rokovanie: Schválenie Územného plánu zóny Jelšová ul. Bratislava - Kramáre

 9. 9.Materiál na rokovanie: Schválenie Zadanie pre Územný plán zóny Kamenné sady, 2021

 10. 10.Materiál na rokovanie: Schválenie Zadania pre Územný plán zóny Podhorský pás – Koziarka

 11. 11.Materiál na rokovanie: Schválenie Zadania pre Územný plán zóny Podhorský pás – Veľký Varan/Slanec

 12. 12.Rôzne