Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 22. zasadnutie 18.10.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Jednorazové finančné výpomoci (Janovičová)

 3. 3.Návrh na schválenie súťažného návrhu predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej na základe uznesenia miestneho zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 30/07 zo dňa 13.07.2021 pod názvom „Obchodná verejná súťaž k prevádzkovej budove v parku JAMA“ (Velček)

 4. 4.Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021 (Paracková)

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto(Bunčáková)

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách. (Bunčáková)

 7. 7.7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto. (Bunčáková)

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 411 nachádzajúcom sa na 5. nadzemnom podlaží administratívnej budovy na Hálkovej ul. v Bratislave, súp. č. 2953 a to občianskemu združeniu Tu sme, s Vami o.z. (Mäsiarová)

 9. 9.Návrh predĺženia platnosti dokumentu „Programu rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2016 - 2020“ (Gábor)

  Materiály
 10. 10.Žiadosti o predlženie nájmu, žiadosť o prechod najmú na byt, žiadosti o pridelenie bytov

 11. 11.Rôzne:
  Návrh na zápis bývalej čerpacej stanice Bratov Zikmundovcov na Račianskej ul. č. 34 (Kovošrot Palkov) do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Pifková)
  Návrh na zápis železničnej stanice Bratislava Filiálka do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Pifková)