Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2022-2026) - 10. zasadnutie 25.03.2024

 • 25. marca 2024, 15:00 h
 • Miestny úrad MČ Bratislava-Nové Mesto, 6. poschodie zasadačka
 • Pozvánka [41.64 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na doplnenie prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2021 zo dňa 26.05.2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby

 4. 4.Dodatok č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy

 5. 5.Návrh na schválenie prílohy č.6 – Sadzobník mestskej časti Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.

 6. 6.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 13657/16, parc. č. 13657/168 a parc. č. 13657/170, v k.ú. Nové Mesto pre SPD, spol. s r.o.

 7. 7.Pozvánka na podujatie ku Dňu učiteľov do SK Vajnorská na 17:00 hod. dňa 25.3.2024

 8. 8.Rôzne:
  1. V akom stave sú projekty škôl a škôlok financované z úveru?
  - Koľko financií podľa najnovších informácii sme dostali refundované z MIRRI na tieto projekty?
  - Ako stojíme s vybavením nového pavilónu na ZŠ Cádrova i ZŠ Odborárska?
  2. Aké investície pre jednotlivé školy a škôlky sú plánované začleniť do rozpočtu 2024?
  3. Situácia na ZŠ Cádrova (výberové konanie na riaditeľa školy)