Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - 9. zasadnutie 27.03.2024

 • 27. marca 2024, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 414 na 4. poschodí
 • Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
 • Pozvánka [43 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na doplnenie prílohy č. 1 VZN MČ B-NM č. 3/2021 zo dňa 26.05.2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby

 4. 4.Informácia o spracovaní územných plánov

  Materiály
 5. 5.Informácia o pláne akútnych úprav na miestnych cestách III. a IV. triedy

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie prílohy č.6 – Sadzobník mestskej časti Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom MČ B-NM a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

  Materiály
 7. 7.Návrh na nájom kancelárie č. 401 o výmere 14,5 m2, nachádzajúcej sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici č. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 8. 8.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 09/25 zo dňa 12.12.2023

 9. 9.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 13657/16, parc. č. 13657/168 a parc. č. 13657/170, v k.ú. Nové Mesto pre SPD, spol. s r.o.

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Záver