Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - 7. zasadnutie 22.11.2023

 • 22. novembra 2023, 16:00 h
 • zasadacia miestnosť č. 414 na 4. poschodí
 • Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
 • Pozvánka [42.38 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru (dielne) nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na Hálkovej ul.

  Materiály
 4. 4.Návrh na zápis desiatich objektov do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh na schválenie nájmu stavby (gastro zariadenie- bufet) postavenej na pozemku k. ú. Nové Mesto, na ulici J.C. Hronské pre spoločnosť RT3 s.r.o.

 6. 6.Očakávaná skutočnosť roka 2023 - výhľad do konca roka (odhad príjmov a výdavkov, odhadovaný stav rezervného fondu k 31.12.2023). Informácia k hospodáreniu MČ v roku 2023 a kvalifikovaný odhad skutočnosti k 31.12.2023

 7. 7.Návrh rozpočtu MČ na rok 2024

 8. 8.Zásady nakladania s majetkom MČ

 9. 9.Rôzne

 10. 10.Záver