Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - 5. zasadnutie 07.06.2023

 • 7. júna 2023, 16:00 h
 • prostredníctvom aplikácie ZOOM
 • Pozvánka [46.3 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Materiály

 4. 4.Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023

  Materiály
 5. 5.Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2022

 6. 6.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 zo dňa 16.6.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh VZN o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách

 8. 8.Návrh Dodatok č. 3 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 6.10.2020 uznesením č. 18/21 s účinnosťou od 22.10.2020 v znení Dodatku č. 1 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 7.12.2021 uznesením č. 32/30, v znení Dodatku č. 2 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 27. 09. 2022 uznesením č. 40/16

 9. 9.Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady v lokalite ,,Koliba – Vtáčnik“

  Materiály
 10. 10.Návrh na vrátenie správy hlavnému mestu SR Bratislave k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/101, v katastrálnom území Vinohrady

 11. 11.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12724/39, parc. č. 12724/40 a parc. č. 12724/41, v katastrálnom území Nové Mesto pre Kamila Zemana

 12. 12.Informácia o stave úlohy "Návrh aktualizácie zásad prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou"

 13. 13.Návrh na schválenie nájmu bytu č. 47 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 23, súp. č. 7694, k. ú. Nové Mesto pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z., so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 173 165 37, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 14. 14.Návrh na schválenie nájmu bytu č. 26 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 25, súp. č. 7545, k. ú. Nové Mesto pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z., so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 173 165 37, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 15. 15.Návrh na schválenie nájmu bytu č. 42 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 21, súp. č. 6959, k. ú. Nové Mesto pre Občianske združenie Odyseus, so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 317 887 34, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 16. 16.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na Halkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382

 17. 17.Rôzne

 18. 18.Záver