Bod č. 8

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 5369/4 o výmere 20 m2 ostatné plochy nachádzajúcom sa v katastrálnom území Vinohrady do výlučného vlastníctva Mgr. Helene Podolskej, trvale bytom: Studenohorská 2065/35, 841 03 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.