Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 12. zasadnutie 18.03.2020

 • 18. marca 2020
 • na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu COVID-19 prebehne rokovanie per rollam
 • Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
 • Pozvánka [44.06 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská v katastrálnom území Vinohrady

 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. ...../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 4. 4.Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta

 5. 5.Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2020

 6. 6.Návrh na riešenie finančnej situácie Strediska Kultúry Bratislava Nové Mesto na rok 2020

 7. 7.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 5369/4 o výmere 20 m2 ostatné plochy nachádzajúcom sa v katastrálnom území Vinohrady do výlučného vlastníctva Mgr. Helene Podolskej, trvale bytom: Studenohorská 2065/35, 841 03 Bratislava

 9. 9.Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckych podielov k pozemku parc. č. 7124 o výmere 229m2 zastavanej plochy a nádvoria, na ktorom je postavený bytový dom, súp. č. 2200 nachádzajúci sa na Tupého ul. 15 v Bratislave, k. ú. Vinohrady a to do vlastníctva žiadateľov vlastníkov bytov č. 2,3,a 4 v uvedenom bytovom dome

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – kancelárie č. 403 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava

 11. 11.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

 12. 12.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora vo veci Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017

 13. 13.Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO: 48 136 646